نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

1 - حضور دانشجویان در کلاس های دانشگاه صنعتی سیرجان

حضور دانشجویان در کلاس های دانشگاه صنعتی سیرجان

13920915195557932 PhotoL - حضور دانشجویان در کلاس های دانشگاه صنعتی سیرجان
13920915195559461 PhotoL - حضور دانشجویان در کلاس های دانشگاه صنعتی سیرجان

1392091519560137 PhotoL - حضور دانشجویان در کلاس های دانشگاه صنعتی سیرجان

13920915195602643 PhotoL - حضور دانشجویان در کلاس های دانشگاه صنعتی سیرجان
13920915195605997 PhotoL - حضور دانشجویان در کلاس های دانشگاه صنعتی سیرجان
13920915195607698 PhotoL - حضور دانشجویان در کلاس های دانشگاه صنعتی سیرجان

13920915195623564 PhotoL - حضور دانشجویان در کلاس های دانشگاه صنعتی سیرجان
1392091519555380 PhotoL - حضور دانشجویان در کلاس های دانشگاه صنعتی سیرجان

13920915195615545 PhotoL - حضور دانشجویان در کلاس های دانشگاه صنعتی سیرجان
13920915195613891 PhotoL - حضور دانشجویان در کلاس های دانشگاه صنعتی سیرجان

13920915195604297 PhotoL - حضور دانشجویان در کلاس های دانشگاه صنعتی سیرجان

13920915195618805 PhotoL - حضور دانشجویان در کلاس های دانشگاه صنعتی سیرجان
13920915195612253 PhotoL - حضور دانشجویان در کلاس های دانشگاه صنعتی سیرجان

13920915195625248 PhotoL - حضور دانشجویان در کلاس های دانشگاه صنعتی سیرجان
13920915195631988 PhotoL - حضور دانشجویان در کلاس های دانشگاه صنعتی سیرجان